=> กลับหน้าหลัก tmo15.rajsima.ac.th <=      
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแยกตามศูนย์และต่อท้ายด้วยกรรมการวิชาการจากมูลนิธิ สอวน.

   ศูนย์ที่ 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
หญิง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าทีม
2
ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์
ชาย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองหัวหน้าทีม
3
น.ส.สุพานี ฉิมพลี
หญิง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ครูสังเกตการณ์
4
น.ส.สรัลชนา เหล่าทองมีสกุล
หญิง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
นายกฤษณ์ มณีเทศ
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายปฐมพงษ์ ศรีอมร
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
นายคณิศร ไชยเจริญ
ชาย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
ด.ช.จิรฐา รัตนบุษยาพร
ชาย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
ด.ช.พัชรพล นวเลิศปัญญา
ชาย
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 2  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ผศ.ดร.บุญรอด ยุทธานันท์
ชาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หัวหน้าทีม
2
ผศ.ดร.กำธร ไชยลึก
ชาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รองหัวหน้าทีม
3
นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
ชาย
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ครูสังเกตการณ์
4
น.ส.ชญาภา บุญชูมณี
หญิง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
นายณัฐนินท์ วัฒนสินภูวนนท์
ชาย
โรงเรียนแสงทองวิทยา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายปรมี วัชรีบำรุง
ชาย
โรงเรียนแสงทองวิทยา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
นายพชร จำปา
ชาย
โรงเรียนบูรณะรำลึก นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
น.ส.สโรชา เสมอภาค
หญิง
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายอานันท์ ดีสกุล
ชาย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน
ชาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าทีม
2
ผศ.ดร.อารียุทธ
ชาย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานี รองหัวหน้าทีม
3
น.ส.เล็ก แซ่จิว
หญิง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ครูสังเกตการณ์
4
นายกานตพงศ์ คุปตาสา
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
นายนิธิพัฒน์ สุวนิช
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายศรัณย์ สุขาเขิน
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
นายธนกร แซ่หลี
ชาย
โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
นายจตุวัชร อินทรวงศ์
ชาย
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายณัฐสิทธิ์ อัศวกวินทิพย์
ชาย
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 4  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ
หญิง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าทีม
2
ดร.เบน วงศ์สายใจ
ชาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองหัวหน้าทีม
3
ผศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา
ชาย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูสังเกตการณ์
4
นายพีรวิชญ์ สุริยะ
ชาย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
ด.ช.พีรพัฒน์ นาปรัง
ชาย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์
ชาย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
ด.ช.ณัฐชนน อินตาทิพย์
ชาย
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
นายกฤษฏ์ เอื้อพิทักษ์สกุล
ชาย
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายปิยะพัทธ์ ภิญโญ
ชาย
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 5  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ผศ.ดร.กิจติ รอดเทศ
ชาย
มหาวิทยาลัยนเรศวร หัวหน้าทีม
2
ดร.ชมพิศ แก้วมณี
หญิง
มหาวิทยาลัยนเรศวร รองหัวหน้าทีม
3
น.ส.สุพัตรา อยู่บ้านคลอง
หญิง
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ครูสังเกตการณ์
4
ด.ช.เทพวรรณ์ รักผกาวงศ์
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
นายภัทรพงษ์ พิมหอม
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายนนทวัฒน์ รวบยอด
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
ด.ช.รัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์
ชาย
โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
ด.ช.ศิรชัช ชมบริสุทธิ์
ชาย
โรงเรียนนครสวรรค์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
ด.ช.กีรติ สุธีรยงประเสริฐ
ชาย
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 6  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ผศ.ดร.เสวียน ใจดี
หญิง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าทีม
2
ดร.ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์
ชาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองหัวหน้าทีม
3
ดร.อุดม โชติวรรธกวณิช
ชาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูสังเกตการณ์
4
นายสุทธเมธ ลิมานนท์
ชาย
โรงเรียนสารคามพิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
ด.ช.พงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์
ชาย
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายเปมทัต แท่นสุนทร
ชาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
ด.ช.นิพัทธ์ จันทรพรหมเดช
ชาย
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
นายชนาธิป สมบัติทอง
ชาย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
ด.ช.กิตติกานต์ พงษ์ลิมศรี
ชาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 7  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
หญิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าทีม
2
ดร.กฤษดา นารอง
ชาย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองหัวหน้าทีม
3
น.ส.รตี โบจรัส
หญิง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครูสังเกตการณ์
4
นายกฤติพัฒน์ กฤตาคม
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
นายรพีภัทร บุญสว่าง
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายภูชิสส์ เกิดศิริ
ชาย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
ด.ช.ปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์
ชาย
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
นายพงศพัศ ประชุมแดง
ชาย
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายถิรธวัช ณรงค์การดี
ชาย
โรงเรียนสตรีสิริเกศ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ผศ.ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล
ชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หัวหน้าทีม
2
ผศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล
ชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองหัวหน้าทีม
3
รศ.ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์
ชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครูสังเกตการณ์
4
ด.ช.จิรเมธ อินทรไพโรจน์
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
น.ส.เมธิณี คลามานนท์
หญิง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
น.ส.ภทรพร พงษ์พานิช
หญิง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
ด.ญ.อร ทองยิ่ง
หญิง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
นายอภิณัฐ มุธะสุวงศ์
ชาย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายปภาพย์ หัตถ์นำทรัพย์
ชาย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 9  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ดร.อรรณพ แก้วขาว
ชาย
มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าทีม
2
ดร.สมคิด อินเทพ
ชาย
มหาวิทยาลัยบูรพา รองหัวหน้าทีม
3
น.ส.ชาลิสา วิรุณราช
หญิง
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
4
นายธนกฤต กมลสัมฤทธิ์ผล
ชาย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
ด.ช.พนธกร คูสกุล
ชาย
โรงเรียนระยองวิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายวรัชญ์ พาลพ่าย
ชาย
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
ด.ช.กิตติพงษ์ รวมทรัพย์
ชาย
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
นายศุภกร นิลสุวรรณ
ชาย
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 10  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ดร.เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย
ชาย
มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าทีม
2
ผศ.ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น
ชาย
มหาวิทยาลัยศิลปากร รองหัวหน้าทีม
3
ดร.ปรีชญา สัญญฑิตย์
หญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครูสังเกตการณ์
4
นายสิทธิ์ชัย รัตนคาม
ชาย
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
ด.ช.เจษฎากร ผลลาภ
ชาย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายธนเทพ ลิมป์พาณิชย์กุล
ชาย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
นายพลพล ลิมกุล
ชาย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
ด.ญ.พิมพ์วุฒิ เนติสุนทร
หญิง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
ด.ช.สุทธิภัทร จิตรแหง
ชาย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
10
ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร
ชาย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีมสังเกตการณ์
11
ผศ.ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์
หญิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีมสังเกตการณ์
   ศูนย์ที่ 11  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทีม1 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม
หญิง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หัวหน้าทีม
2
ดร.วิศรุต โพธิ์อ้น
ชาย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองหัวหน้าทีม
3
นายธนดล ยิ้มถนอม
ชาย
สวนกุหลาบวิทยาลัย ครูสังเกตการณ์
4
ด.ช.มุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์
ชาย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
ด.ช.ชยพล เชาว์วีระประสิทธิ์
ชาย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
ด.ญ.ธรรมรดี ตันศรีวรรัตน์
หญิง
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
น.ส.อริสรา จิรชัยกิตติ
หญิง
มัธยมปัญญารัตน์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
นายกมลชัย สิริพิพัฒน์เจริญ
ชาย
เตรียมอุดมศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายกิตติกร รัตนากร
ชาย
เตรียมอุดมศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 12  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทีม2 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ดร.ดาวุด ทองทา
ชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าทีม
2
ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล
ชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองหัวหน้าทีม
3
นายโสภณ ไทยจีน
ชาย
สวนกุหลาบวิทยาลัย ครูสังเกตการณ์
4
ด.ช.ก้องภพ ปิยะกมลานนท์
ชาย
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
ด.ช.ปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล
ชาย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
ด.ช.ณดล บุญพรหมธีรกุล
ชาย
มัธยมปัญญารัตน์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
ด.ช.ณัฐชนน มงคลธนานนท์
ชาย
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
ด.ช.นิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์
ชาย
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายรัชชานนท์ เพชรชู
ชาย
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 13  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทีม3 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ดร.อนุวัฒน์ แซ่ตั้ง (ตั้งธนวัฒน์สกุล)
ชาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าทีม
2
ดร.นพดล วิชิตสงคราม
ชาย
สวนกุหลาบวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม
3
น.ส.สกุลรัตน์ รัตตนุสสรณ์
หญิง
สวนกุหลาบวิทยาลัย ครูสังเกตการณ์
4
น.ส.ชญาดา วีระวิทยานันต์
หญิง
เตรียมอุดมศึกษา นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
ด.ช.วสวัตติ์ ระวังวงศ์
ชาย
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
ด.ช.ธิติ เถลิงบุญสิริ
ชาย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
ด.ช.วิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ
ชาย
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
ด.ช.ธงไชย อาชาบุณยเสก
ชาย
บดินทรเดขา (สิงห์ สิงหเสนี) นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายพรรักษ์ ตั้งอังกูร
ชาย
บดินทรเดขา (สิงห์ สิงหเสนี) นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 14  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด
ชาย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หัวหน้าทีม
2
น.ส.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
หญิง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รองหัวหน้าทีม
3
นายกันตภณ ทัศนะโสภณ
ชาย
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ครูสังเกตการณ์
4
นายณัฐดนัย จารุทิกร
ชาย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
น.ส.ณัฐพร วิชยพงศ์กุล
หญิง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายภัทรพล กาญจนธนาเลิศ
ชาย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
นายยศพัทธ์ ยิ่งยืนยง
ชาย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
นายภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์
ชาย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายสัณห์ปกรณ์ สิรินทรโสภณ
ชาย
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 15  โรงเรียนเตรียมทหาร 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
น.ท.พัชรภรณ์ ภูวรกิจ
หญิง
โรงเรียนเตรียมทหาร หัวหน้าทีม
2
พ.ท.วัชรารัสมิ์ ธำรงภัทรกิตติ์
หญิง
โรงเรียนเตรียมทหาร รองหัวหน้าทีม
3
พ.ต.อิทธิพล ปันทะนันท์
ชาย
โรงเรียนเตรียมทหาร ครูสังเกตการณ์
4
นายธันยบุรณ์ ธนูสินธ์
ชาย
โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
นายณัฐภาส ศิระวัฒนชัย
ชาย
โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
นายศรัณพงศ์ วิสาละ
ชาย
โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
นายตวงบุญ หมอนทอง
ชาย
โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
นายจตุพล ทัศบุตร
ชาย
โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายวันรัฐน์ จันยะรมณ์
ชาย
โรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
   ศูนย์ที่ 16  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ผศ.ดร.สุจินต์ คมฤทัย
ชาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม
2
นายไอศุริย สุดประเสริฐ
ชาย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองหัวหน้าทีม
3
นายณัฐพล สนพะเนาว์
ชาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูสังเกตการณ์
4
ด.ช.ธนัชพงษ์ ชาวงษ์
ชาย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
5
นายภราดล โคกขุนทด
ชาย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6
ด.ช.วรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์
ชาย
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
7
นายเวทิต กัลย์จรัส
ชาย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
8
ด.ช.ศุภวิชญ์ พรหมโคตร
ชาย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
9
นายสุวิจักขณ์ ฐิติรัถยา
ชาย
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
     กรรมการวิชาการจากมูลนิธิ สอวน. 
ที่
ชื่อ-สกุล
เพศ
โรงเรียน/สถาบันฯ
ตำแหน่ง
1
ดร.ภณัฐ ก้วยเจริญพานิชก์
ชาย
มูลนิธิ สอวน. กรรมการกลาง
2
ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร
ชาย
มูลนิธิ สอวน. กรรมการกลาง
3
ศ.ดร.ยศนันต์ มีมาก
ชาย
มูลนิธิ สอวน. กรรมการกลาง
4
รศ.ดร.ณัฐพันธ์ กิติสิน
ชาย
มูลนิธิ สอวน. กรรมการกลาง
5
ดร.ยติ กฤษณังกูร
ชาย
มูลนิธิ สอวน. กรรมการกลาง
6
ศ.ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์
ชาย
มูลนิธิ สอวน. กรรมการกลาง